Nadace ADRA zahajuje veřejnou sbírku na pomoc Řecku

ADRA zahajuje veřejnou sbírku na pomoc Řecku. K otevření finanční sbírky přispěla také řada dotazů a výzev z řad občanů. Dárcovská SMS ve tvaru DMS RECKO je již aktivní. ADRA Česká republika plánuje podpořit projekty obnovy ve spolupráci s místními sdruženími a v tomto smyslu rovněž jedná s ostatními národními organizacemi ADRA v Evropě. „Je to hrůza. Požáry vesnici, ve které přes léto žiji s rodinou, minuly ve vzdálenosti asi jednoho a půl kilometru. Celý Peloponés jako by byl v plamenech.

Ve vedlejší vesnici sho?el do základ? d?m manželova strýce. Jeho sousedovi sho?elo šest set olivovník?. Žil z jejich každoro?ní sklizn?. Uho?el dobytek. Pro ?ecké zem?d?lství jsou požáry velká rána. Kdo ví, jak dlouho se budou místní z této katastrofy vzpamatovávat,“ vylí?ila telefonicky koleg?m v ADRA ?eská republika situaci Lucie Kuligová, která se p?ed n?kolika lety provdala do Atén.

„Až pomine požár, lidé se budou vracet na místa, kde žili. Nebudou mít kde bydlet, nebudou mít svoje hospodá?ská zví?ata, ani své olivové háje, které je po celé generace živily. Za?ne t?žké údobí, ve kterém budou pot?ebovat pomoc. A na tuto dobu chceme být, díky zahájené sbírce, p?ipraveni. ?eský národ prokázal už nejednou, že se k utrpení druhých nestaví lhostejn?. V??íme, že se tento dobrý charakterový rys projeví i tentokrát,“ ?ekl Vít?zslav Vurst, p?edseda správní rady Nadace ADRA.

ADRA zahajuje ve?ejnou sbírku na pomoc ?ecku. ?íslo ú?tu 211211211/0300 v.s.300. Pomáhat m?žete také tím, že zašlete zprávu ve tvaru DMS RECKO na ?íslo 87777. Cena DMS je 30,- K?, p?íjemce Vaší pomoci obdrží 27,- K?. Více informací naleznete na www.adra.cz.


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net