Nový magazín UNITED ZONE

Kamera – klapka – akce! Festival UNITED vznikl v roce 2011 proto, aby sou?asné generaci nabídl možnost duchovního rozvoje. A nejen duchovního. Festival totiž nabízí nejen dostatek spirituálních podn?t?, kvalitní k?es?anskou muziku, workshopy, duchovní poradenství nebo modlitební místnost, ale zejména možnost prožívat spole?n? svou víru. A to je i cílem UNITED. Vytvo?it dialog s jinými návšt?vníky festivalu tak, abychom mohli odhalit d?razy vlastní víry.

Festival UNITED navštívilo od svého vzniku více než 20tisíc návšt?vník?. A práv? reakce fanoušk? daly vzniknout myšlence, ze které se vyvinul UNITED ZONE, tedy magazín pro všechny ty, kte?í se cht?jí duchovn? sdílet nejen na festivalu. UNITED ZONE je po?ad, který nabízí nám?ty k duchovnímu p?emýšlení, zajímavé lidské p?íb?hy nebo rozhovory s „UNITED kapelami“.

Sou?ástí UNITED ZONE je i možnost duchovního poradenství, které je nezbytnou sou?ástí samotného festivalu. Duchovní poradenství chce naslouchat všem, kte?í hledají svoji denominaci, p?átelství, orientaci nebo vztah s Bohem. Mezi poradce pat?í pasto?i a psychologové z rozdílných denominací, kte?í nabízí zejména vyslechnutí, modlitby nebo podn?tné rady.

UNITED ZONE vytvá?í k?es?anská internetová televize KITstream, která funguje jako moderní nástroj evangelizace se zacílením p?edevším na mladé lidi. Tvorba KITstreamu klade d?raz na eticko-k?es?anské hodnoty, které se snaží poukázat na to, že být k?es?anem je zcela normální. Více o KITstreamu naleznete na www.kitstream.cz nebo na www.facebook.com/kitstream

UNITED není jen festivalová komunita. Chceme spole?n? sdílet naše touhy, víru, trápení nebo p?íb?hy.

Tisková zpráva

 

www.festivalunited.cz

www.facebook.com/festivalunited

www.youtube.com/festivalunited

www.instagram.com/festivalunited

 


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net