Petr Húšť – Klika

„Místo, kde uchopíme a otev?eme. Místo, kde uchopíme biblické myšlenky pro praktický život a kde se otevíráme Božímu formování,“ t?mito slovy za?íná rozhlasový po?ad Klika, který ve spolupráci s Rádiem 7 a rádiem Proglas p?ipravuje ?editel festivalu UNITED Petr Húš?.

Po?ad Klika jsou krátká, zhruba 15 minutová, zamyšlení, která jsou ?azena do m?sí?ních sérií. Každá série pak obsahuje obvykle 4 zamyšlení. Mezi probíraná témata pat?í nap?íklad: „Vedení ?asu“, „Hledání Boží v?le“, „Od sn? k ?in?m“, „O modlitb?“, „Jak se z kluka stává chlap“, „Chození a manželství“ a další.

Každý díl v?tšinou obsahuje biblickou myšlenku a Petrovy zkušenosti ze života. Sou?ástí každé patnáctiminutovky je také cvi?ení, které si poslucha?i mohou vyzkoušet ve svém život?.

Tv?rci po?adu p?ipravili a spustili nové internetové stránky po?adu na adrese www.poradklika.cz. V sou?asnosti je na internetových stránkách k dispozici 12 sérií, které obsahují na 50 nahrávek. Ty si lze p?ímo spustit nebo uložit a poslechnout pozd?ji.screen-shot-2016-12-23-at-13-34-48

Petr Húš? se vyu?il ková?em, pracoval ve sklovýrob? nebo d?lal osobního ?idi?e. Dod?lal si vzd?lání se zam??ením na marketing a management a podílel se na vedení výrobního podniku. Sedm let pracoval v K?es?anské akademii mladých (KAM) a deset let p?sobil jako metodik pro práci s mládeží v K?es?anských sborech. V sou?asnosti p?sobí jako ?editel festivalu UNITED. Spolu s manželkou V?rou vychovává p?t d?tí.

Zdroj: www.krestandnes.cz – Autor – Lukáš Pokorný
Foto: www.poradklika.cz


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net