„Rozvodu se dá se předcházet,“ říká adventistický kazatel

Peníze, nedostatek citového zázemí a komunikace byly příčinou rozpadu patnáctiletého manželství jedné jihoafrické adventistky. Tato žena, která nechce být jmenována, říká, že se snažila o nápravu, ale její manžel byl neústupný. Byl to on, kdo chtěl odejít. Neexistuje statistika, která by uváděla přesný počet rozvedených adventistů. Willie Oliver, vedoucí oddělení křesťanského domova církve adventistů v Severní Americe, odhaduje, že až jeden ze čtyř adventistů prošel rozvodovým řízením. A obává se, že toto číslo může být dokonce ještě vyšší.

Církev adventist?, která klade na manželství velký d?raz, by proto m?la podle Olivera podporovat manželské páry formou poradenství a seminá??. ?íká také, že i když je rozvod n?kdy nevyhnutelný, existují zp?soby, jak tomu p?edejít. Poukazuje na seminá?e, které vede se svou manželkou Elaine, jež jsou ur?eny jak pár?m, tak i kazatel?m, aby mohli vést podobná setkání ve svých sborech. Seminá? s názvem „Od dnešního dne“ ukazuje manžel?m, jakým zp?sobem mohou zlepšit vzájemný vztah.

I když seminá? slouží obzvláš? t?m, kte?í mají ur?ité problémy ve svém manželství, je podle Olivera p?ínosem i pro ty, kte?í ješt? žádné t?žkosti na obzoru nevidí. Pro n?která manželství je prý seminá? n?co jako „vylad?ní“ pro auto. „Taky ne?ekáte, až auto p?estane úpln? fungovat, než ho vezmete do opravny,“ ?íká.

Seminá? „Od dnešního dne“ se rovn?ž zabývá i problémy, které na za?átku zmi?ovala rozvedená žena. Jak dodává Oliver, adventisté nejsou v??i t?mto potížím imunní. „Adventistické páry jsou sou?ástí spole?nosti, a proto jsou náchylné ke stejným problém?m jako ostatní.“

„Manželství, to jsou dv? r?zné lidské bytosti, ob? nedokonalé, což m?že zp?sobovat problémy,“ ?íká Oliver. „Oba musí být realisti?tí, musí v?d?t, že neshody mohou nastat, a m?li by v?d?t, jak se s nimi vypo?ádat.“ Komunika?ní dovednosti, kterým se páry u?í na seminá?i, jsou ?asto nejd?ležit?jší. „Mnozí p?icházejí s myšlenkou rozvodu, ale pak si to rozmyslí, protože poznají možnosti, jak ješt? n?co ud?lat pro záchranu jejich manželství,“ ?íká.

I když takovéto seminá?e nejsou vždy všude dostupné, Oliver povzbuzuje místní sbory, aby zorganizovaly n?co podobného. Pomocí jim m?že být záznam programu na DVD, na základ? kterého si sbory vytvo?í program vlastní.

Žena z Jižní Afriky ?íká, že podobný program mohl pomoci jí i jejímu manželovi nenechávat si své osobní zápasy jen pro sebe. „Necítili jsme, že by nám kazatelé, starší nebo vedoucí sboru mohli pomoci v našich osobních problémech. A pak, když p?evládl pocit viny, církev nebyla místem, kde bychom se cítili dob?e. B?h tam byl, ale mnohem z?ejm?jší bylo kritizování,“ ?íká.

V n?kterých zemích není rozvod ani p?ijatelný. Marianne Aune, vedoucí odd?lení k?es?anského domova v oblasti Blízkého východu, ?íká, že rozvedené ženy nemají žádný p?íjem, nemají kde bydlet a neexistuje ani žádná sociální sí?, která by jim pomohla. „Jsou tu ženy, které se snaží rad?ji p?izp?sobit, než riskovat spole?enské odmítnutí, izolaci a nejistou budoucnost.“

Octofien N. Sumendap, vedoucí odd?lení k?es?anského domova v jihoasijské a pacifické oblasti, p?idává další p?íklad: „V jednom z místních kmen? se manželé nikdy se svými ženami nerozvád?jí, protože by se v budoucnu nikdo neoženil ani nevdal s jejich potomky.“

Raisa Ostrovskaya, vedoucí odd?lení k?es?anského domova v evroasijské oblasti, vidí úzkou spojitost mezi p?edmanželskou p?ípravou a množstvím rozvod?. ?íká, že b?hem posledního roku v Kyjev? na Ukrajin? „bylo 50 pár?, které p?išly k odborníkovi. P?ibližn? polovina z t?chto pár? byla velmi blízko rozvodu. Ale po n?kolika sezeních se pouze ?ty?i z nich pro rozvod skute?n? rozhodly“.

Oliver souhlasí s tím, že p?edmanželská p?íprava je nezbytná, protože „i kdyby byl jen jeden pár, který své manželství nezvládá, i to je p?íliš mnoho“.

Kazatel Willie Oliver se ú?astní p?ibližn? ?ty? konferencí ro?n?. Další setkání se uskute?ní 22. zá?í v coloradském Denveru. Více informací najdete na www.adventistfamilyministries.com.

?lánek byl p?evzat z www.casd.cz.


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net