Teologický seminář otevírá studijní obory

Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne – Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální v Sázavě nabízí pro akademický rok 2007/08 možnost studia v oborech Teologie, Pastoračně sociální činnost, Základy teologie a Misijní služba – PGM. Všichni zájemci, kteří vyplní přihlášku a odešlou nejpozději 24. června 2007 na adresu Teologického semináře Sázava, budou pozváni na přijímací zkoušky. Ty proběhnou v neděli 1. července 2007.

Na Teologickém seminá?i je možno studovat bu? v jednoletém studiu Základy teologie nebo na vyšší odborné škole t?íleté studium teologické a pastora?n? sociální v denní i dálkové form?. Toto studium, které p?ipravuje nejen na duchovenskou, ale i na pastora?ní a sociální práci, je akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a t?lovýchovy ?eské republiky. Je ur?eno mladým lidem, kte?í cht?jí ve svém život? sloužit Bohu – a? už v církvi ?i mimo ni (nap?. v oblasti sociální ?i obecn? humanitní).

Zájemci o studium by m?li být ?leny církve (nebo alespo? s tímto zám?rem Bibli studovat), musí mít úplné st?ední nebo st?ední odborné vzd?lání (není podmínkou pro jednoleté studium) a ke studiu musí mít doporu?ení sboru.

Teologický seminá?, vzd?lávací instituce církve, vytvá?í podmínky k rozvíjení specifických dovedností a vychovává své žáky ke služb? všem lidem. Je rovn?ž místem, kde se ve spolupráci s celou církví p?edpokládá odvaha k novému formulování k?es?anských odpov?dí na pal?ivé otázky sou?asných zápas? a hledání lidského spole?enství.

Více informací naleznete na ts.casd.cz.

?lánek byl p?evzat z www.casd.cz


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net