O nás

Hlavní redaktor – Martin Žalud

„O k?es?anskou hudbu se zajímám zhruba 10let. Krom? hudební rozmanistosti mi poskytuje myšlenky o Pánu Bohu, což je pro m? zásadní.“

P?ipomínky k vysílání ?i po?ad?m pište na email awr@awr.cz nebo p?ímo hlavnímu redaktorovi AWrádia Martinovi Žaludovi na zalud@awr.cz .

Internetový pastor – Jindra ?ernohorský

„Obrátit se na m? m?že v podstat? každý. A? má otázky týkající se duchovní roviny a nebo prožívá b?zné životní problémy. Nejsem ?lov?k, který má na všechno odpov??, ale mohu pomoci nasm?rováním na n?koho, kdo v danou chvili pomoci m?že.“

Dotazy týkající se zejména duchovní oblasti pište na cernohorsky@awr.cz .

AWrádio

Na za?átku kv?tna 2004 byla vize n?kolika nadšenc? vytvo?it moderní k?es?anské internetové rádio, které by oslovilo p?edevším mladé poslucha?e a nabídlo jim tu nejnov?jší k?es?anskou muziku dopln?nou o inspirující po?ady. Vedení CASD se tento nápad zamlouval a tak za její podpory vzniklo AWrádio – internetové rádio jinak.

Ve vysílání se nejprve za?ala objevovat moderní k?es?anská muzika, která se v jiných rádiích v ?R nevysílala, jako nap?íklad – Delirious?, Hillsong, Casting Crowns, Kirk Franklin, Michael W. Smith, Chris Tomlin, Amy Grant, Jaci Velasquez, Rebecca St. James, Tretí de?, Oboroh, VocKap a spoustu dalších ?eských i zahrani?ních interpret?. Postupem ?asu se na „Awé-erku“ za?aly objevovat po?ady s širokou tématikou, tak aby každý  mohl na?erpat sílu u tématu, který mu je blízký. Na ?ty?iadvacetihodinovém vysílání se od samého za?átku podíleli nejen zam?stnanci AWrádia, ale také pražští mládežníci a dobrovolníci z ?ad Církve adventist? sedmého dne.

Roky úsp?šného vysílání b?žely a na AWrádiu se vyst?ídalo desítky moderátor?, odvysílaly se kulturní zpravodajství, hudební po?ady, rozhovory se známými osobnostmi, d?tské po?ady, biblické p?íb?hy a hlavn? spoustu nám?t? k (nejen) duchovnímu p?emýšlení. K dnešnímu dni se m?žeme pochlubit bohatým archivem po?ad?, kterých jsme odvysílali p?es 600 hodin, aplikací Podcast, kde nabízíme jednotlivé po?ady ke stažení. Ohlédnutím za jedním z úsp?šných po?ad? je také kniha Portréty – osobnosti za mikrofónem, jež je p?episem necelé t?icítky rozhovor? se známými lidmi jako jsou nap?íklad J. Kodeš, J. Koutecký, I. Kubelková, J. Šiklová, J. Suchý, D. Vávra a další.

Na za?átku byl pouze sen, ale s Boží pomocí, pílí a finan?ní podporou jsme vybudovali moderní k?es?anské rádio, které poslouchá každý den 600-800 poslucha??.

AWrádia je provozováno pod záštitou Církve adventist? sedmého dne – www.casd.cz.

Jakou hudbu nap?íklad hrajeme?

Skupiny: Audio Adrenaline, Casting Crowns, DC Talk, Delirious, Hillsongs, Jars of Clay, Third Day, TAKE 6

Zp?váci: Adrian Snell, Gary Chapman, Kirk Franklin, Matt Redman, Michael W. Smith

Zp?va?ky: Amy Grant, Crystal Lewis, Jaci Velasquez, Krystal Meyers, Rebecca St. James, Stacie Orrico

?eská muzika: Nad ?arou, Boudapsova, Gina, Prorock, Oboroh,Eva Henychová, VocKap

Z reakcí poslucha??:

„Cht?la bych vám jen velmi pod?kovat za tyto stránky, za muziku kterou hrajete, za ?lánky…“

„M?l jsem možnost vyslechnout si po?ad „?okoláda“. Moc m? to obohatilo a mocn? ke mn? promluvilo.“

„AWrádio mi skv?le sedí a nejvíc m? obohacují vaše hudební po?ady. Vždy se dozvím n?co zajímavého.“

„Nedávno našel m?j manžel na webu vaše rádio, a tak si vás p?íležitostn? pouštím, nej?ast?ji p?i práci doma. …hodn? m? oslovila relace o Noemovi a arše. …Jestli vyprovokujete poslucha?e, aby si vzali a ?etli Boží Slovo, pak je to velmi krásné ovoce vaší práce.“


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net