Klub přátel

Líbí se vám vysílání AWrádia? Pak neváhejte, sta?te se ?lenem Klubu p?átel AWrádia a podpo?te také vy tento projekt.

O AWrádiu
AWrádio je jedine?né nekomer?ní ?esko-slovenské internetové rádio hrající moderní k?es?anskou hudbu. Široká nabídka ?eských, slovenských a zahrani?ních hudebních interpret? je dopln?na mnoha zajímavými po?ady, tipy, rozhovory, zkušenostmi a povzbuzeními, které vám, vašim blízkým i mnoha dalším lidem, pomohou prožít lepší, klidn?jší a pohodov?jší nejen dnešní den…

O klubu p?átel AWrádia
Klub p?átel AWrádia je virtuální klub poslucha?? a fanoušk? AWrádia, který nabízí svým ?len?m možnost získat zajímavé výhody a zejména možnost podpo?it a pravideln? pomoci svému oblíbenému AWrádiu.

Pro? se stát ?lenem klubu?

Podpora „dobré v?ci“

AWrádio je zcela nekomer?ní a neziskový projekt, který je závislý na ochot? a možnostech sponzor? i drobných dárc?. Takto získané finan?ní prost?edky slouží k dalšímu rozvoji a zvyšování kvality vysílání AWrádia.

Pravidelné získávání informací a zajímavostí

?lenové Klubu p?átel AWrádia budou pravideln? získávat novinky, informace a zajímavosti nejen o AWrádiu. AWrádio vytvá?í, podílí se, anebo spolupracuje na mnoha zajímavých projektech a akcích, o kterých budou ?lenové klubu také informováni.

Slevy a vyhodn?jší podmínky na produkty a služby

?lenové Klubu p?átel AWrádia budou mít možnost získat slevy na produkty a služby AWrádia i jeho partner?.  Z mnoha oblastí lze jmenovat nap?. vstupenky na koncerty a festivaly; CD a DVD zejména produkce AWR studia; reklamní a propaga?ní materiály AWrádia; apod.

Kdo se m?že stát ?lenem klubu?

– jednotlivci, firmy a organizace, spole?enství (nap?. rodina, skupinka p?átel, školní t?ída, atd.)

Klubový p?ísp?vek
?lenstvím v Klubu p?átel AWrádia se zavazujete uhradit klubový p?ísp?vek, kterým p?isp?jete k dalšímu rozvoji a zkvalit?ování vysílání AWrádia.
Minimální p?ísp?vek ?iní 50,- K? m?sí?n?. Maximální výše klubového p?ísp?vku není nijak omezena, je závislá pouze na vašich možnostech a ochot? pomoci…

Jak se stát ?lenem Klubu p?átel AWrádia?
Rozhodnete-li se stát ?lenem Klubu p?átel AWrádia, sta?í vyplnit krátký dotazník.
Dotazník pro jednotlivce – ZDE.

Dotazník pro skupinu – ZDE.

Dotazník pro organizaci – ZDE.


Konktakt
Je-li Vám cokoliv nejasné nebo máte jakékoliv dotazy ?i p?ipomínky, neváhejte nás kontaktovat.


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net