Mladí Češi jsou podle průzkumu nejméně pobožní

Londýn – Ve dvanácti evropských zemích se v?tšina mladých lidí v posledních letech neztotož?uje s žádným náboženstvím. Nejvíce to pak platí o ?esku, kde se 91 procent respondent? ve v?ku 16 až 29 let ozna?ilo za osoby bez vyznání. Uvádí to nová studie britského profesora teologie Stephena Bullivanta vycházející z dat shromážd?ných v letech 2014 a 2016 v rámci projektu European Social Survey.

Nejvíce mladých v??ících m?lo z 22 zkoumaných evropských zemí Polsko, kde se 82 procent respondent? ozna?ilo za k?es?any, polovina jich zárove? uvedla, že se alespo? jednou týdn? modlí mimo bohoslužby. I v ?esku se všichni mladí v??ící podle výzkumu hlásí ke k?es?anství, bylo jich však jen dev?t procent. Sedm z deseti ?ech? uvedlo, že se vyjma mimo?ádných událostí nikdy nezú?astnilo náboženských ob?ad?.

V podílu ateist? je ve studii za ?R s pom?rn? zna?ným odstupem Estonsko (80 procent), následované Švédskem, Nizozemskem a Británií. Na opa?ném konci hodnocení se krom? Polska nachází Litva (25 procent) a Rakousko (37 procent).

Náboženství podle autora analýzy v Evrop? „skomírá“. „Mladí dosp?lí, s n?kterými z?ejmými výjimkami, se ?ím dál tím mén? ztotož?ují s náboženstvím nebo jej praktikují,“ ?ekl Bullivant listu The Guardian. „K?es?anství jako výchozí norma je pry?, a to nejspíš nadobro, nebo alespo? na p?íštích 100 let,“ dodal. Náboženská identita už se podle badatele St Mary’s University v Twickenhamu nep?enáší z rodi?? na d?ti.

Mezi jednotlivými zem?mi jsou však zna?né rozdíly, nejen v podílu mladých v??ících, ale také v mí?e jejich angažovanosti v duchovním život?. Bullivant odhaduje, že za 20 nebo 30 let budou ?lenské základny hlavních církví ješt? menší, ale zbývající stoupenci budou siln? oddaní.

Autor: ?TK  Foto:


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net