Parabola – Podobenství o rozsévači

Pátý díl „offline“ po?adu Parabola se bude op?t v?novat novozákonním podobenstvím.  Tentokrát se Jind?ich ?ernohorský bude v?novat textu, kde Ježíš vypráví o rozséva?i.  Aktuální díl se snaží položit tyto otázky : ?ty?i druhy p?dy, stejné zrno, jeden rozséva?. ?ím jsem v p?íb?hu já? Co nám chce text ?íct? Podobenství o rozséva?i je zapsáno v Lukášov? evangeliu 8, 4-15:

4 Jednou se okolo Ježíše shromáždilo mnoho lidí ze všech kout?. Vypráv?l jim toto podobenství:
5 „Vyšel rolník na pole, aby rozséval. Jak rozséval, padlo n?které zrno na cestu, kde je bu? zašlapali lidé, nebo sezobali ptáci.
6 Jiné padlo na skalnatou p?du. Vyklí?ilo sice, ale pro nedostatek vláhy uschlo.
7 I do trní n?které zapadlo, trní je však p?erostlo a udusilo.
8 Pouze v p?ipravené p?d? se zrno trvale uchytilo a vyhnalo do plných klas?, v jakých bývá i na sto zrnek.“ Když dovypráv?l, ?ekl: „Slyšeli jste – p?emýšlejte!“
9 Pozd?ji se ho u?edníci ptali, co to podobenství znamená.
10 Ježíš odpov?d?l: „B?h vám dop?ává, abyste porozum?li jeho zám?r?m se sv?tem. Ostatním jsou dána podobenství: vidí, a p?ece mnozí nic nepoznají, slyší, a nakonec v?tšinou nepochopí nic.
11 Tomu podobenství je t?eba rozum?t takto: Zrno je Boží ?e? k lidem.
12 U mnohých se mu da?í tak jako zrnu, které padlo na cestu. Ti Boží slovo vyslechnou, a pak p?ichází ?ábel a to, co slyšeli, jim ze srdce sebere, jen aby neuv??ili a nebyli zachrán?ni.
13 U t?ch druhých se da?í slovu jako zrnu, které padlo na skalnatou p?du. Ti Boží slovo vyslechnou, radostn? je p?ijmou, ale nedovolí, aby v jejich život? zapustilo ko?eny. N?jakou dobu vydrží v??it, ale když p?ijdou zkoušky, odpadnou.
14 U jiných je to jako se zrnem, které padlo do trní. Ti rozum?jí Božímu slovu, ale nedozraje v nich a nep?inese užitek; každodenní starosti, snaha n?co vlastnit a honba za požitky je udusí.
15 A kone?n? u n?kterých je to jako se zrnem, které padlo do úrodné p?dy. Ti slyší rádi Boží slovo, opatrují je v p?ipraveném srdci a up?ímn? mu v??í. Ti pak p?inášejí trvalý užitek.

Parabola 05 – Podobenství o rozséva?i

– V podobenství se hovo?í o p?inášení trvalého užitku. Co to podle vás konkrétn? znamená?
– Do které zmi?ované skupiny byste se osobn? za?adili a pro??

Budeme rádi pokud se zapojíte do debaty p?ímo pod ?lánkem.

Osobn?jší dotazy radíme psát p?ímo Jindrovi na email cernohorsky@awr.cz .


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net