Hudební tip – P.O.D.

Píše se rok 1992, na předměstí San Diega se scházejí dva kámoši, Marcos (kytara) a Wuw (bicí), aby se zdokonalovali ve hře na své nástroje. Občas je navštíví Wuwův bratranec Sonny, který se k nim přidává jako zpěvák. O rok později se ke kapele přidává basista Traa a na světě se zrodila nová ″nu-metalová″ kapela s názvem P.O.D.

P.O.D.


Název kapely
P?estože kapela hraje tvrdou hudbu, ve skute?nosti však v tom, co d?lají, nenajdete žádné negativní emoce. Ve skute?nosti jsou její ?lenové hluboce v??ícími k?es?any, kte?í své duchovní hledání berou velmi vážn? a distancují se od všech náboženských fanatik?. ″Když p?išel ?as dát dohromady kapelu,″ ?íká Wuw, ″nebylo pochyb, že by m?la hrát hudbu inspirovanou Kristem.″ Již samotný název kapely o tom vypovídá, p?išel od Wuwovy ženy. Pracovala v bance a ?ekla: ″Pro? se nejmenujete Payeble on Death? Je to termín z bankovnictví a ozna?uje dokument, který p?isuzuje vše, co po n?kom zbylo, n?komu jinému jako záv??.″ ?ekli jsme: ″Jo, to je jako to, co Ježíš ud?lal s našimi h?íchy. Usoudili jsme, že se nás lidi budou ptát, co znamená náš název, a to bude výborný za?átek pro rozhovor o ví?e.″ Sonny k tomu dodává: ″Každý život je vlastn? sm?nka na správná rozhodnutí a jeho hodnota se pozná až úpln? na jeho konci.″

Cíl kapely
Nastupuje tvrdá d?ina, která je zúro?ena, když jsou pozváni, aby jeden ze svých prvních koncert? odehráli jako p?edkapela Face to Face a následuje další s Green Day. Pak už mají dve?e hudebního sv?ta otev?ené doko?án. Skupina ale nevidí svou budoucnost jen jako možnost dosažení osobních úsp?ch?, ale jako p?sobení na životy mladých. Proto P.O.D. absolvuje n?kdy až 150 koncert? ro?n?. Hrají na fes?ácích, ve skejt parcích, v mládežnických klubech, kavárnách, kolejích… Po koncertech v?tšinou debatují se svými poslucha?i o jejich problémech, jako jsou rodi?e, škola, vztahy. Prost? o ?emkoli, co mladé trápí. Wuw ?íká: ″Tohle je to, o ?em ta hudba je. Je pro nás ?est být ve spojení s mladými lidmi. M?žeme hrát hudbu, která se nám líbí. Je to nejlepší zp?sob, jak si za?ádit a zbavit se agrese. Ale když píšeme naše písni?ky, není to agrese, kterou chceme p?edat sv?tu, ale láska, kterou chceme ukázat. Chceme lidem zpívat nové písni?ky. Agrese, kterou slyšíte v naší hudb?, je váše? pro našeho Boha.″ A Sonny k tomu dodává: ″Nechceme, aby se lidé p?i poslechu našich písní cítili n?jak sklesle nebo deprimovan?. Kolem nás je spousta kapel, které d?lají skv?lou muziku, ale po jejich poslechu propadnete depresi a uv?domíte si to svinstvo kolem. My naopak chceme, aby lidé z našich koncert? odcházeli a ?íkali: Cítím se skv?le!″

Duchovní hledání
P?esto nejsou žádnými kazateli – jen vypráv?jí své historky o duchovním r?stu a nalezení nového – pozitivn?jšího stylu. Zpívají o Bohu a o svých zkušenostech s tím, jak se jeho moc projevuje v našich životech. Na otázku, jak se dostal Sonny v tomto spíše nev??ícím sv?t? ke k?es?anství, odpovídá: ″K tomu se musí každý dostat sám. To je osobní zápas. Víte, moje máma byla hodný, zbožný ?lov?k, ale umírala mladá, v osmat?iceti. Umírala ale vyrovnaná a s jasem v o?ích jako spravedlivý, v??ící ?lov?k. Víra jí pomáhala žít a pomohla jí i v t?ch nejt?žších chvílích. Rozhodl jsem se ji následovat.″
Drsnou realitu života na p?edm?stí San Diega dokresluje Wuw?v životní p?íb?h: ″Moje máma m? m?la v 15 letech. Mého tátu vyhodili ze školy, když byl v 9. t?íd? a nikdy ji nedokon?il. Když mi bylo dev?t nebo deset, moje rodina se rozd?lila. M?j táta skon?il na ulici. T?i roky žil na ulici a stal se nejv?tším dealerem drog v San Diegu, než se jeho srdce dotkl B?h. Bylo to na pouli?ním k?es?anském koncertu. V kostele dal sv?j život Bohu a práv? tehdy se za?al m?nit život celé rodiny. B?h zachránil mému otci život a zm?nil tím od základu i m?j. V??ím, že B?h je láska. Naše víra je o našem osobním p?átelství s Bohem!″

Hudební za?azení
P?esto nejsou P.O.D. dvakrát nadšení, když je lidé házejí do škatulky Christen rock. Sonny k tomu dodává, že n?kte?í lidé jsou plní p?edsudk? v??i této kategorii: ″My neustále opakujeme, že svou hudbu d?láme pro všechny, kte?í ji cht?jí poslouchat. Je v ní poselství pro každého a je jedno, jestli je k?es?an, ?i nikoliv.″ Tato slova se jim poda?ilo naplnit p?edevším v písni Alive, která se stala hymnou Ameri?an? po útocích na New York 11. zá?í 2001. Alive zaujala zejména záchraná?e, hasi?e, vojáky…, profese pohybující se v prost?edí trvalého stresu. ″Když se na koncertech potkáváme s fanoušky,″ ?íká Sonny, ″skoro pokaždé p?ijde n?jaký kluk, který vzpomíná, jak byl v Iráku a jak mu naše muzika dodávala chu? a rovnováhu. Co bych dodával, je to skv?lý pocit.″

Zm?ny v kapele
Rok 2003 je rokem zlomovým. Z kapely odchází kytarista Marcos a kapela se nachází v krizi, kdy již ostatní ?lenové nedoufají v pokra?ování. Bylo to zrovna v dob?, kdy dod?lávali skladbu ″Sleeping Away″ pro soundrack k filmu ″Matrix Reloaded″. Jejich touha dotáhnout aspo? tuto skladbu do konce p?ivádí na post kytaristy Jasona, a tím se otev?ela pro P.O.D. nová budoucnost.

Oficiální stránky skupiny
Stránky skupiny na youtube.com
Stránky skupiny na myspace.com
Stránky skupiny na wikipedii.org
Stáhn?te si nejnov?jší mp3 od P.O.D.: ZDE

Tento ?lánek vznikl za výrazné pomoci stránek hudba.signaly.cz.


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net