Newsboys – Huston We Are Go

Newsoboys patří mezi veterány křesťanské hudební scény. Je ale s podivem, že nechali své fanoušky na první živé album pěkně dlouho čekat. Nejen že vyšlo až za nějakých dvacet let od začátku jejich působení, ale termín vydání byl posunut z 2.9. 2008 na 30.9. 2008. Je to tedy tu - záznam z koncertu, který proběhl 8. března v Houstonu, Texas, v rámci Go Tour. Možná i jako kompenzaci fanouškům za dlouhé čekání vychází toto album i s DVD, na kterém můžeme shlédnout celou show shlédnout.


Ješt? než se do samotné recence pustím, tak stojí za to zmínit situaci, která v sou?né dob? u newsboys nastala. Stavající kytaristy Paul Coleman, který s kapelou hrál od roku 2005 se rozhodl vrátit se k sólové karié?e. Na leden chystá best of album s názvem History, které vychází spoulu s jeho novým EP If I WAS Jesus na konci ledna. Na místo kytaristy se tak vrací Jody Davis, který v kapele p?sobil v letech 1993 – 2003. Vyjád?ení Paula Colemana je k dispozici na jeho myspace.

Playlist celého koncertu byl p?kn? nadupaný. Kluci za?adili jednu „vypalova?ku“ za druhou. Jediné místo, kde ?lov?k m?že trošku nabrat dech je B stage medley. Krom? jejich hit? (Shine, Breakfast…) byly k slyšení i písn? jako Blessed be Your name nebo I am free:

• Shine
• Wherever we go
• The mission
• Something beautiful
• Blessed be Your Name
• Stay strong
• B stage medley: (Not ashamed, Reality, Love liberty disco, Amazing love)
• Entertaining angels
• He reigns
• Breakfast
• Your love is better then life
• Drum solo
• I am free
• Peter’s testimony (sv?dectví Petera Furlera)

Jediné seznámení, které se mi doposavad s newsboys dostalo, bylo prost?ednictvím alba Adoration: The Worship Album, které (jak jsem se do?etl) bylo jiné oproti jejich b?žným alb?m. To je vysv?tlení toho, že jsem p?i prvních tónech linoucích se z reproduktor? byl p?ekvapen prvky tane?ní hudby. Ne že by se mi to nelíbilo, ale pokud ?lov?k slyší jejich verzi písn? In Christ Alone a pak nap?. Something beautiful… no, je tam ur?itý rozdíl.
Celé album má drive a kapela ani na okamžik nepoleví. Krom? B stage medley se zbyte?n? nevybavují – pravda, zapomn?l bych na mírn? vtíravou vsuvku v písní Breakfast (víte, že Texasané jsou prý nejp?átelšt?jší, nejhez?í a nejhlu?n?jší Ameri?ané v Americe?), ale to k show pat?í… Co se tý?e aranží, tak všechny písn? zn?jí podobn?, ale v rámci možností nápadit?.

Když tak p?emýšlím, ?ím bych ješt? zvuk alba popsal, nic víc mn? nenapadá. Vše je precizn?, bez chyby zahráno a zazpíváno. Velice mile mne p?ekvapil hlas Paula Colmana, který mi p?ijde p?íjemn?jší než Peter?v. Zp?v Jeffa Frankeinsteina naproti tomu úpln? zaniká – až na jeho hrátky s vocoderem. Když už jsem u t?chto dvou ?len? – Jeffa a Paula, je zajímavé, že skupina poslední dobou hraje bez baskytaristy. Basy se však ve studiu chopí práv? Paul a naživo zas loudí z kláves basové tóny Jeff. Celou kapelu krom? zmín?ných pak tvo?í ješt? bubeník Duncan Philips.
Po vložení DVD do p?ehráva?e se objeví jednoduché menu, kde máme na výb?r jen dv? možnosti – bu? p?ehrát celý koncert, nebo si vybrat jednu ze stop. ?ekal bych ješt? n?jaké bonusy, ale jsem asi moc náro?ný… Jestli CD bylo dobré, tak s obrazem koncert nabírá úpln? jiných rozm?r?! P?i sledování videozáznamu m? napadlo, co vlastn? newsboys umí lépe, jestli d?lat muziku nebo show. Doposavad jsem na to nep?išel. Peter Furler celou dobu zb?sile pobíhá po pódiu a jeho charisma z obrazovky p?ímo sálá. Duncan Phillips se tvá?í jako nezbeda a Paul si koncertu užívá, co m?že. Jeffa Frankensteina je spíš slyšet než vid?t.

Jak už jsem napsal, s obrazem získává celkový dojem nový rozm?r. Zvlášt? co se tý?e sóla na bicí. Ve skute?nosti se jedná o bubenický souboj Petera (v za?átcích skupiny byl bubeník ) s Duncanem (sou?asný bubeník). Na úplném konci se zvednutá rampa – te? pozor – kolmo naklon?ná – ješt? jednou pozor – s Duncanem otá?í! Už jenom kv?li tomu stojí DVD za zhlédnutí.

Oproti CD mi ale DVD p?ijde odbyté, zvlášt? po technické stránce. Hlavní mínus je podle m? použitý formát obrazu (4:3), širokoúhle by to bylo lepší.

Krom? písní je zaznamenáno i Peterovo sv?dectví o cest? jeho víry. P?esto (nebo práv? proto…) že vyr?stal jako kazatelské dít? to nebylo nijak jednoduché. Po sv?dectví následuje výzva.

Celkem vzato se jedná o povedenou kombinaci CD + bonusové DVD. Hudba šlape od za?átku dokonce a CD by se mohlo prodávat samo o sob? a fanoušek by byl uspokojen. Po poslechnutí alba jsem byl nadšen a DVD vkládal do p?ehráva?e s velkými o?ekáváními, která však byla napln?na možná z poloviny. Kdyby m?l obraz širokoúhlý formát, myslím, že by to bylo o n??em jiném. DVD je nutno brát jako bonusové, které pot?ší a umocní dojem z CD, které se fakt povedlo. Mimochodem nejen na Twitteru se šušká o tom, že práv? chystají nové CD.

PS: T?i písn? He reigns, Something beautiful a Breakfast si m?žete poslechnout na myspace.

Tomáš Medek dává CD Huston We Are Go skupiny Newsboys:

TRAILER

newsboys LIVE trailer from Inpop Records on Vimeo.


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net